Algemene voorwaarden

tekstbureau, tekstschrijven, communicatie, woorden, communicatiebureau, copywriter, reclame, reclametekstAlgemene voorwaarden

Artikel 1, Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en overeenkomst tussen de opdrachtnemer, Tekstbureau de Weverij, en een opdrachtgever.
 2. Pas na uitdrukkelijke, schriftelijke overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever kan van deze voorwaarden worden afgeweken.
 3. In situaties die niet expliciet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld dient die situatie naar de geest van deze voorwaarden te worden beoordeeld.

Artikel 2, Kwaliteit

 1. Opdrachtnemer levert goed werk dat in overeenstemming is met de gemaakte afspraken tijdens de briefing.
 2. Opdrachtnemer levert werk dat is gebaseerd op de geldende professionele normen.

Artikel 3, Geheimhouding

 1. Opdrachtgever en opdrachtnemer verplichten zich tot geheimhouding van alle informatie die ze van elkaar of van andere bronnen hebben verkregen.
 2. Op basis van onderlinge afspraken kan hiervan worden afgeweken.

Artikel 4, Offertes

 1. Offertes zijn kosteloos, vrijblijvend en geldig tot 21 dagen na dagtekening.
 2. Offertes zijn gebaseerd op door de opdrachtgever verstrekte informatie. Opdrachtnemer gaat er van uit dat deze informatie juist en volledig is en als basis gebruikt kan worden voor het voorbereiden, het uitvoeren en het afronden van de opdracht.
 3. Een offerte heeft betrekking op één opdracht.
 4. De in de offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede in het kader van de opdracht te maken kosten zoals reis- of verblijfskosten tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 5, Contractsduur en uitvoering

 1. De overeenkomst geldt als gesloten vanaf de dag van ondertekening door de opdrachtnemer c.q. de dag waarop de schriftelijke opdrachtbevestiging is verzonden aan de opdrachtgever.
 2. De overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij dit anders is overeengekomen.
 3. Is voor de uitvoering van werkzaamheden of levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding dient opdrachtgever de opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Aan de opdrachtnemer dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 4. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 5. Opdrachtnemer garandeert de opdrachtgever dat hij gerechtigd is tot het gebruiken van het werk van derden.
 6. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en de uitgevoerde gedeelten afzonderlijk te factureren.
 7. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de opdrachtnemer worden verstrekt.
 8. Opdrachtnemer neemt bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden de zorg van een goede opdrachtnemer in acht.

Artikel 6, Wijziging overeenkomst, prijswijziging

 1. Als een opdracht, na het verstrekken van de opdrachtbevestiging, door de opdrachtgever wordt gewijzigd is er sprake van een aanvullende opdracht. Deze aanvullende opdracht kan apart geoffreerd worden.
 2. Als opdrachtgever de opdracht wijzigt, uitstelt of intrekt is de opdrachtnemer niet verplicht teksten die nog niet gereed zijn te leveren. Het recht op betaling van de reeds verrichtte arbeid blijft echter bestaan.

Artikel 8, Medewerking van de opdrachtgever

 1. Opdrachtgever zal steeds alle relevante informatie aan de opdrachtnemer verstrekken die van belang is voor de correcte uitvoering van de opdracht.

Artikel 9, Vrijwaring

 1. Opdrachtgever heeft als inhoudelijk deskundige de plicht om het geleverde materiaal te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit. Opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer tegen iedere aansprakelijkheid op grond van huidige of toekomstige wetgeving.
 2. Klachten dienen schriftelijk en binnen acht (8) dagen aan de opdrachtnemer te worden gemeld. Een klachtmelding dient dusdanig gedetailleerd omschreven te worden dat opdrachtnemer in staat is daarop adequaat te reageren.

Artikel 10, Auteursrechten

 1. Opdrachtnemer draagt bij levering van teksten het eenmalige publicatierecht over en wel uitsluitend voor het overeengekomen gebruik. Over ieder ander gebruik moet een aanvullende overeenkomst worden gesloten.
 2. Tenzij anders is overeengekomen worden alle teksten geleverd op basis van exclusiviteit.
 3. Elk gebruik van een tekst zonder overeenkomst wordt beschouwd als inbreuk op het auteursrecht. Bij inbreuk komt opdrachtnemer een vergoeding toe van tenminste vier maal het overeengekomen honorarium. Indien geen honorarium is overeen gekomen geldt als overeengekomen honorarium het gangbare uurtarief van de opdrachtnemer. Hieronder valt ook het zonder voorafgaande schriftelijke toestemming aanpassen of wijzigen van de tekst.
 4. Indien zonder toestemming van de auteur de geleverde tekst ingrijpend wordt gewijzigd kan de opdrachtnemer op grond van de Auteurswet het gebruik van de tekst verbieden. In dit geval is de opdrachtgever verplicht tot betaling van het tot dan verrichte werk. Leidt deze situatie tot het tussentijds beëindigen van de overeenkomst dan is de opdrachtgever verplicht tot het betalen van een redelijke schadevergoeding voor het nog niet uitgevoerde deel van de opdracht.

Artikel 11, Betaling

 1. De betalingsverplichting geldt vanaf het moment van levering.
 2. Betaling geschiedt binnen 14 dagen na de factuurdatum tenzij de factuur anders vermeldt.

Artikel 12, Concepttekst en eenmalige herziening

 1. Bij de levering van een tekst heeft de opdrachtgever het recht op een eenmalige eenvoudige herziening van de tekst.
 2. Een ingrijpende herziening, meerdere herzieningen of wijziging van de oorspronkelijke opdracht zijn niet in de prijs inbegrepen. Zij zullen apart in rekening worden gebracht tenzij anders is overeengekomen.
 3. Het is uitsluitend ter beoordeling van de opdrachtnemer of er sprake is van een eenvoudige of een ingrijpende herziening.

Artikel 13, Levering en gebruiksrecht

 1. Levering geschiedt vanaf het bedrijf van de opdrachtnemer.
 2. Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld.
 3. Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (laten) onderzoeken onmiddellijk nadat de zaken hem ter beschikking zijn gesteld.
 4. Het gebruiksrecht gaat in op het moment dat de factuur is betaald. Tot dat moment blijven alle rechten bij de opdrachtnemer.

Artikel 14. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op deze voorwaarden in het Nederlands recht van toepassing.
 2. Bij geschillen zal eerst geprobeerd worden een minnelijk schikking te bereiken.
 3. Leidt dit niet tot een voor beide partijen bevredigende oplossing dan is de rechter in het gebied van de opdrachtnemer de aangewezen rechter.

Artikel 15, Wijziging van de voorwaarden

 1. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold op het moment van de totstandkoming van de rechtsbetrekking met de opdrachtgever.

Enschede, 23 augustus 2018

J. Zwiers

directeur / eigenaar Tekstbureau de Weverij

Tekstbureau De Weverij is ingeschreven bij de KvK Oost Nederland onder nummer 08190767. 

BTW nr. 0646.46.129.B.02